กรรมการมูลนิธิฯ

กรรมการมูลนิธิฯ

 1. รศ.มาลี                 พฤกษ์พงศาวลี                ประธานกรรมการ

 2. นางสุนทรี              เซ่งกิ่ง                           รองประธานกรรมการ

 3. นางสาวศักดิ์ศรี      บริบาลบรรพตเขตต์        กรรมการ

 4. นายสมคิด             ด้วงเงิน                         กรรมการ

 5. นายบัณฑิต           ธนชัยเศรษฐวุฒิ              กรรมการ

 6. นายชฤทธิ์             มีสิทธิ์                            กรรมการ

 7. นางณีรมล             สุทธิพรรณพงศ์               กรรมการ

 8. นางสาวบัวรัตน์      ศรีนิล                             กรรมการ

 9. นายมานพ             แก้วผกา                         กรรมการ

 10. นางระกาวิน           ลีชนะวาณิชพันธ์             กรรมการและเหรัญญิก

 11. นางสาวบุญสม       น้ำสมบูรณ์                     กรรมการและเลขาธิการ