ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 

  1. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลของแรงงานนอกระบบต่อสาธารณะ

2.สร้างเสริมศักยภาพของแรงงานนอกระบบ ในด้านการรวมกลุ่มและการประกอบอาชีพ

3.เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการสังคม และมาตรฐานแรงงาน แก่แรงงานนอกระบบ

  1. รณรงค์ให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองสิทธิของแรงงานนอกระบบ