วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  • รวมกลุ่มและพัฒนาความเข็มแข็งขององค์กรแรงงาน

นอกระบบ

  • พัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่แรงงานนอกระบบ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบ

เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม

  • รณรงค์ให้เกิดการคุ้มครองทางกฎหมาย และนโยบาย

แก่แรงงานนอกระบบ