การจ้างลูกจ้างข้ามชาติทำงานบ้าน ภายใต้พระราชกำหนดฉบับใหม่

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดสัมมนา “การจ้างลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติอย่างถูกต้อง ภายใต้ พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน และเสนอแนะความคิดเห็น โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติ ภาคประชาสังคม และนายจ้างจำนวน 30 คน ในการสัมมนาครั้งนี้ นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม