18 ธันวาคม 2560 วันแรงงานข้ามชาติสากล

18 ธันวาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group-MWG) จัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากล ในงานมีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมของเด็ก ๆ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ การเสวนาหัวข้อ สิทธิมนุษยชนกับบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ยุค 4.0 และ การรายงานสถานการณ์เด่นเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในรอบปี 2017 ที่ผ่านมา ซึ่ง 1 ในสถานการณ์เด่น คือ การที่ที่ประชุมอาเชี่ยนด้านแรงงานข้ามชาติ ( Asean Forum on Migrant Labour) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ 25 -26 ตุลาคม 2560 มีข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมร่วมกันในประเด็นลูกจ้างทำงานบ้าน มีสาระสำคัญได้แก่ • ยอมรับว่าลูกจ้างทำงานบ้านเป็นแรงงาน และส่งเสริมให้นายจ้างมีการปฏิบัติที่ดีในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน • ขจัดอุปสรรคในการที่ลูกจ้างทำงานบ้านจะเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม • สนับสนุนการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 189 • ส่งเสริมการใช้สัญญาจ้างงานมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ • […]

16-20 ตุลาคม 2560 เตรียมการวิจัยเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน

16-20 ตค.2560 เกือบหนึ่งสัปดาห์ กับการเตรียมการวิจัยเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ร่วมกันของสำนักคุ้มครองแรงงานนอกระบบ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และโฮมเนท ทั้งการประชุม แลกเปลี่ยนกับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมานฉันท์ ลำสาลี และ กลุ่มแหอวน ขอนแก่น ปิดท้ายด้วยการอบรมพนักงานตรวจแรงงาน

1-3 พฤศจิกา 60 ประชุมกันเรื่องศูนย์เด็กและการดูแลเด็ก ที่อาฟฟริกาใต้

1-3 พฤศจิกา 60 ผู้นำหญิงของกลุ่มหาบเร่แผงลอย ผู้ค้าในตลาด ลูกจ้างทำงานบ้าน และผู้ผลิตที่บ้าน จากอาฟริกาใต้ กานา เปรู คอสตาริกา และไทย โดยการสนับานุนของวีโก้ เอฟอีเอส ไอแอลโอ และยูนิเซฟ ประชุมกันเรื่องศูนย์เด็กและการดูแลเด็ก สรุปว่าเป็นความจำเป็นของผู้หญิงทำงาน เป็นสิทธิ เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันทางสังคม เรียกร้องให้รัฐทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของพวกเรา อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง

7 พฤศจิกายน 2560 ประชุมครั้งแรกของกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านชุดใหม่

7 พฤศจิกายน 2560 ประชุมครั้งแรกของกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านชุดใหม่ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่เป็นประธานการประชุม มีกรรมการสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมประชุมที่เป็นกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านร่วมประชุม 6 คน

คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) และ HomeNet Thailand ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องกับทาง สำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ส.ร.น. (HomeNet Thailand Association) ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องกับทาง สำนักงานประกันสังคม นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังม รับหนังสือข้อเรียกร้องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ส.ร.น. (HomeNet Thailand Association) เกี่ยวกับข้อเสนอการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 สร้างความเท่าเที่ยมเท่ากับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบความคุ้มครองเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อร่วมผลักดันให้แรงงานนอกระบบได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7-9 ธันวาคม2560 โฮมเน็ตประเทศไทยได้เข้าร่วม การอบรม” Writeshop on Women ‘s Economic Rights”

เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม2560 โฮมเน็ตประเทศไทยได้เข้าร่วม การอบรม” Writeshop on Women ‘s Economic Rights” ณ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย จัดโดย IWRAW ผู้เข้าร่วมจากองค์กรที่ทำงานประเด็นผู้หญิง ไทย กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เปลารูส อินเดีย ศรีลังกา เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์สิทธิผู้หญิงในการทำงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมในระบบและนอกระบบ อุปสรรคในการปกป้องสิทธิผู้หญิงในการทำงาน และแนวทางการเขียนรายงานเงาCEDEW

7 ธันวาคม 2560 เสวนา เมืองกับหาบเร่แผงลอย แนวคิดและทิศทางในการพัฒนา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอาชีพ ร่วมกับWomen in Informal Employment Globalizing and Organization (WIEGO) ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ เรื่องเมืองกับหาบเร่แผงลอย : แนวคิดในการพัฒนา ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรับรู้สถานการณ์นโยบายเกี่ยวกับการค้าข้างทางและแนวนโยบายรัฐที่มีต่อการค้าข้างทางผู้ค้าหาบเร่รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเด็นปัญหาและทางออกของนโยบายรัฐที่มีต่อการค้าข้างทางโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 45 คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรด้านแรงงาน นักวิชาการโดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร, อ.ปาริษา มูสิกะคามะ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UDDC) และตัวแทนผู้ค้าข้างทาง-หาบเร่แผงลอย: จากชุมชนประดิษฐ์โทรการหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร ชมรมผู้ค้าปทุมวัน ชมรมผู้ค้าราษฎร์บูรณะ ชมรมผู้ค้าทองหล่อ โดยภายในงานได้ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานการศึกษา “การค้าข้างทางกับชีวิตคนกรุงเทพมหานคร” โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วมถึงการนำเสนอผลงานการศึกษษ“จะเกิดอะไรขึ้นหากร้านข้างทางหายไป?” โดยเจ้าหน้าที่จาก WIEGO และการเสวนาเมืองกับหาบเร่แผงลอยแนวคิดและทิศทางในการพัฒนา โดยคุณวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ และคุณคุณญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยเสรีถนนข้าวสาร

1 ธันวาคม 2560 โครงการสัมมนา ร่วมสร้างจรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน

1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุบจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ให้จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน เพื่อจัดทำ “หลักจรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน” ขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากภาครัฐ บริษัทจัดหางาน องค์กรนายจ้าง และตัวแทนลูกจ้าง ถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลคุณภาพชีวิตลูกจ้างทำงานบ้าน ทางมูลนิธิจะรวบรวมแนวคิด และข้อเสนอต่างๆ ที่ได้ เพื่อพัฒนาเป็นแนวปฎิบัติที่ดีในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้านต่อไป