1 ธันวาคม 2560 โครงการสัมมนา ร่วมสร้างจรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน

1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย
ได้รับการสนับสนุบจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ให้จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน
เพื่อจัดทำ “หลักจรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน” ขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากภาครัฐ บริษัทจัดหางาน องค์กรนายจ้าง และตัวแทนลูกจ้าง
ถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลคุณภาพชีวิตลูกจ้างทำงานบ้าน
ทางมูลนิธิจะรวบรวมแนวคิด และข้อเสนอต่างๆ ที่ได้ เพื่อพัฒนาเป็นแนวปฎิบัติที่ดีในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้านต่อไป