18 ธันวาคม 2560 วันแรงงานข้ามชาติสากล

18 ธันวาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group-MWG) จัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากล ในงานมีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมของเด็ก ๆ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ การเสวนาหัวข้อ สิทธิมนุษยชนกับบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ยุค 4.0 และ การรายงานสถานการณ์เด่นเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในรอบปี 2017 ที่ผ่านมา ซึ่ง 1 ในสถานการณ์เด่น คือ การที่ที่ประชุมอาเชี่ยนด้านแรงงานข้ามชาติ ( Asean Forum on Migrant Labour) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ 25 -26 ตุลาคม 2560 มีข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมร่วมกันในประเด็นลูกจ้างทำงานบ้าน มีสาระสำคัญได้แก่
• ยอมรับว่าลูกจ้างทำงานบ้านเป็นแรงงาน และส่งเสริมให้นายจ้างมีการปฏิบัติที่ดีในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน
• ขจัดอุปสรรคในการที่ลูกจ้างทำงานบ้านจะเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม
• สนับสนุนการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 189
• ส่งเสริมการใช้สัญญาจ้างงานมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
• ขยายประกันสังคมและประกันสุขภาพสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน
• ลดขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเข้าเมือง และควบคุมบริษัทจัดหางานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมการมีสิทธิมีเสียงของแรงงานข้ามชาติผ่าน เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ องค์กรแรงงาน และองค์กรภาคประชาสังคม

คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่า ในการประชุมปีหน้า ประเทศไทยจะรายงานผลการปฎิบัติตามข้อตกลงให้ที่ประชุมทราบว่าอย่างไร