8-12 กุมภาพันธ์ 2561 WIEGO และ Homenet Thailand ได้นำตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบจากกรุงเทพฯและเมืองสงขลาจำนวน 9 คนเข้าร่วมประชุม World Urban Forum9

8-12 กุมภาพันธ์ 2561 WIEGO และ Homenet Thailand ได้นำตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบจากกรุงเทพฯและเมืองสงขลาจำนวน 9 คนเข้าร่วมประชุม World Urban Forum 9(WUF 9) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้เข้าประกอบด้วย นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ ประธานสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบเขตกรุงเทพฯ  นายเฉลิม  ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง  นายเรวัติ  ชอบธรรม ตัวแทนกลุ่มหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร และนายเชษฐา  ชัยเสนา เลขานุการคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ประกอบอาหาร เมืองสงขลา  นางจันทนา เจริญวิริยะภาพ และนางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ Sarah Reed และนางชิดชนก สมานตระกูล เจ้าหน้าที่จาก WIEGO และรองนายกเทศมนตรีเมืองสงขลา นายไพโรจน์ สุวรรณคีรี  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในเขตเมือง เช่นกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน หาบเร่แผงลอย และกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ประเด็นที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศอื่น ๆ อาทิ เช่น สิทธิในการที่จะอยู่ในเมือง  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมือง การใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ การพัฒนางานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานนอกระบบ และประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบ

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นำแนวคิดและทิศทางการพัฒนาตาม วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda-NUA” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ในปี ค.ศ. 2030  ภายใต้สโลแกน “ CITY for All –เมืองสำหรับคนทุกกลุ่ม”

จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจากมูลนิธิฯได้สื่อสารให้กลุ่มผู้กำหนดนโยบายจากภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ ได้เห็นตัวตนของแรงงานนอกระบบว่าเมืองไม่ได้มีแต่ตึกสูง ๆ และคนรวย ๆ แต่ยังมีคนทำงานที่เป็นฟันเฟืองสนับสนุนการเจริญเติบโตของเมืองที่คนมองไม่เห็น และแทบจะไม่อยู่ในแผนการพัฒนาใด ๆ ของเมืองเลย  การพัฒนาเมืองเพื่อคนทุกกลุ่มจึงต้องไม่ละเลยการพัฒนากลุ่มแรงงานนอกระบบอาชีพต่าง ๆ ที่ทำมาหากินอยู่ในเมือง และเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เมืองได้พัฒนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้