วันที่ 3/05/2561 เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน”

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย กว่า 200 คน เข้าร่วม โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน”
ซึ่งจัดโดย กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อ 25 มีนาคม และ 29 เมษายนที่ผ่านมา

หัวข้อในการบรรยาย มีทั้ง กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และขั้นตอน วิธีการในการการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ
ทุกเรื่องล้วนเป็นประโยชน์กับพวกเรา ต้องขอบคุณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำหรับกิจกรรมดีๆ