17 มิถุนายน 2561 เวทีเสวนา “หยุดความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้าน เราต้องช่วยกัน”

17 มิถุนายน 2561 “วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล” ในเวทีเสวนา “หยุดความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้าน เราต้องช่วยกัน” คุณสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง เล่าว่า การประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศปีนี้ พูดถึงการยุติความรุนแรงในโลกแห่งการทำงาน และอธิบายต่อว่าความรุนแรงมีความหมายครอบคลุมถึง การเริ่มต้นความรุนแรง ที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ ที่เรียกว่าภาวะคุกคาม เช่นการดุด่า และความรุนแรงในมิติทางเศรษฐกิจ เช่นการได้ค่าจ้างที่ต่ำ ไม่พอใช้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว อีกด้วย คุณ ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ให้ความเห็นว่า การแก้ปัญหาความรุนแรงต้องอาศัยเครืองมือ หรือช่องทางหลายอย่าง เช่น อนุสัญญา ILO ฉบับ ที่ 189 ที่กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านจากความรุนแรงและการล่วงละเมิด แต่การรณรงค์ต้องมองให้ถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากความรุงแรงด้วย นางมาลี สอบเหล็ก และจำปา ประธานและรองประธานเครือข่าย ฯ ยืนยันว่า ความรุนแรง โดยเฉพาะภาวะคุกคามยังมีอยู่ในงานของลูกจ้างทำงานบ้าน ที่ผ่านมาลูกจ้างทำงานบ้านไม่กล้าจะพูด หรือต่อรองกับนายจ้าง เพราะไม่มีความรู้ แต่จากนี้ ไปลูกจ้างทำงานบ้านจะต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือกัน ที่สำคัญต้องกล้าที่จะต่อรองกับนายจ้างถึงสิทธิที่ลูกจ้างควรได้รับ

17 มิถุนายน 2561 จัดงานเฉลิมฉลอง “วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล”

17 มิถุนายน 2561 เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง “16 มิถุนายน วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล” มีลูกจ้างทำงานบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 120 คน ช่วงเช้า นอกจากเวทีเสวนา แล้วยังมีการแสดงของลูกจ้างทำงานบ้านทั้งของแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ และมีการอ่านคำประกาศเนื่องในวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล จากเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย อีกด้วย คำประกาศของเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในปีนี้ เนื้อหาหลักยังเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ลูกจ้างทำงานบ้านควรจะได้รับเช่นเดียวกับแรงงานในภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ การให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญา การขยายประกันสังคม ม. 33 ให้กับลูกจ้างทำงานบ้าน และการจัดให้มีการขึ้นทะเบียน หรือจัดทำข้อมูลลูกจ้างทำงานบ้าน เพื่อสะดวกในการคุ้มครอง อีกด้วย ตอนบ่ายตัวแทนของเครือข่าย นำเงินและสิ่งของที่เพื่อนสมาชิกเครือข่ายร่วมกันบริจาค ไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อใช้เป็นทุนในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความสุขใจ

14 มิถุนายน 2561 “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี”

14 มิถุนายน 2561 ตัวแทนสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ตัวแทนเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวแทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” จัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานมีการนำเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบสามแห่ง คือคลองสาน ทองหล่อ- เอกมัย และอารีย์ประดิพัทธ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองเดินได้ เมืองเดินดี ซึ่งหมายถึงจะต้องทั้งเดินสะดวก เดินปลอดภัย และ เดินอย่างมีความสุขอีกด้วย แน่นอนว่าพี่น้องแรงงานนอกระบบทั้ง หาบเร่ – แผงลอย และมอเตอร์ไซด์รับจ้างล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

10 มิถุนายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน

10 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ร่วมกับกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน กับลูกจ้างทำงานบ้านในพื้นที่ สมุทรปราการ ต้องขอบคุณมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และอำนวยความสะดวกให้กับคณะของเราเป็นอย่างดี เราพบว่าในพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ มีพี่น้องแรงงานข้ามชาติจากประเทศลาว ที่ยังเข้าไม่ถึงกฎหมายคุ้มครองฯ อยู่จำนวนมาก ทั้งๆ ที่อยู่เมืองไทยมาแล้วหลายปี แต่พวกเธอไม่เคยรับรู้เลยว่า ตามกฎหมายไทยพวกเธอได้รับการคุ้มครองเหมือนกับที่ลูกจ้างทำงานบ้านไทยได้รับ คงเป็นหน้าที่ของเครือข่ายและมูลนิธิฯ ที่จะทำงานกับพี่น้องแรงงานกลุ่มนี้ต่อไป

8-9 มิถุนายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การทำงานของโฮมเน็ต ประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การทำงานของโฮมเน็ต ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ บ้านสวนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ผู้เข้าจำนวน 27 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 5 ภาค ผู้นำแรงงานนอกระบบ จากการประชุมได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงาน 5 ยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านการทำงานร่วมกับอปท. ด้านความเข็มแข็งองค์แรงงาน ด้านกำหมายและนโยบาย ด้านการระดมทุน

7-8 มิถุนายน 2561 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนสหภาพยุโรป (European Union – EU) ได้จัดการประชุมประเมินผลการดำเนินครึ่งโครงการ ณ บ้านสวนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ในการดำเนินงาน 8 เมือง ประกอบด้วย จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.นครปฐม จ.สมุทรสงคราม จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร ) โดย อ.สินี ช่วงฉ่ำ ผู้ประเมินผลโครงการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไปด้วย

4 – 6 มิถุนายน 2561 จัดให้มีการอบรมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองร่วม

เมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน จัดให้มีการอบรมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองร่วม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจรจาต่อรองร่วม ขั้นตอน รวมถึงทักษะการเจรจราต่อรองร่วมที่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติจริงได้ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากกรรมการเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 20 คนโดยมีวิทยากรคือ คุณคมสันต์ หุตะแพทย์ คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ และคุณจันทนา เจริญวิริยภาพ ณ วังยาวรีสอร์ท จ.นครนายก

2-3 มิถุนายน 2561 จัดอบรมผู้นำแรงงานนอกระบบเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่น กทม.

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดอบรมผู้นำแรงงานนอกระบบเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่น กทม. เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีวิทยากรคือคุณชนัญชิดา ตัณฑะผลิน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มีผู้เข้าร่วม 34 คน ประกอบด้วย กรรมการสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) และกรรมการเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม. ในการอบรมผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามมาตรา7 ,41,50(5) การแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงกองทุนสุขภาพ กทม. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ทดลองการใช้เทคโนโลยี(Line@) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ