2-3 มิถุนายน 2561 จัดอบรมผู้นำแรงงานนอกระบบเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่น กทม.

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดอบรมผู้นำแรงงานนอกระบบเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่น กทม. เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีวิทยากรคือคุณชนัญชิดา ตัณฑะผลิน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มีผู้เข้าร่วม 34 คน ประกอบด้วย กรรมการสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) และกรรมการเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม. ในการอบรมผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามมาตรา7 ,41,50(5) การแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงกองทุนสุขภาพ กทม. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ทดลองการใช้เทคโนโลยี(Line@) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ