4 – 6 มิถุนายน 2561 จัดให้มีการอบรมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองร่วม

เมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน จัดให้มีการอบรมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองร่วม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจรจาต่อรองร่วม ขั้นตอน รวมถึงทักษะการเจรจราต่อรองร่วมที่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติจริงได้ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากกรรมการเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 20 คนโดยมีวิทยากรคือ คุณคมสันต์ หุตะแพทย์ คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ และคุณจันทนา เจริญวิริยภาพ ณ วังยาวรีสอร์ท จ.นครนายก