8-9 มิถุนายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การทำงานของโฮมเน็ต ประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การทำงานของโฮมเน็ต ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ บ้านสวนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ผู้เข้าจำนวน 27 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 5 ภาค ผู้นำแรงงานนอกระบบ จากการประชุมได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงาน 5 ยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านการทำงานร่วมกับอปท. ด้านความเข็มแข็งองค์แรงงาน ด้านกำหมายและนโยบาย ด้านการระดมทุน