10 มิถุนายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน

10 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ร่วมกับกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน กับลูกจ้างทำงานบ้านในพื้นที่ สมุทรปราการ ต้องขอบคุณมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และอำนวยความสะดวกให้กับคณะของเราเป็นอย่างดี
เราพบว่าในพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ มีพี่น้องแรงงานข้ามชาติจากประเทศลาว ที่ยังเข้าไม่ถึงกฎหมายคุ้มครองฯ อยู่จำนวนมาก ทั้งๆ ที่อยู่เมืองไทยมาแล้วหลายปี แต่พวกเธอไม่เคยรับรู้เลยว่า ตามกฎหมายไทยพวกเธอได้รับการคุ้มครองเหมือนกับที่ลูกจ้างทำงานบ้านไทยได้รับ คงเป็นหน้าที่ของเครือข่ายและมูลนิธิฯ ที่จะทำงานกับพี่น้องแรงงานกลุ่มนี้ต่อไป