17 มิถุนายน 2561 จัดงานเฉลิมฉลอง “วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล”

17 มิถุนายน 2561 เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง “16 มิถุนายน วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล” มีลูกจ้างทำงานบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 120 คน
ช่วงเช้า นอกจากเวทีเสวนา แล้วยังมีการแสดงของลูกจ้างทำงานบ้านทั้งของแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ และมีการอ่านคำประกาศเนื่องในวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล จากเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย อีกด้วย

คำประกาศของเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในปีนี้ เนื้อหาหลักยังเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ลูกจ้างทำงานบ้านควรจะได้รับเช่นเดียวกับแรงงานในภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ การให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญา การขยายประกันสังคม ม. 33 ให้กับลูกจ้างทำงานบ้าน และการจัดให้มีการขึ้นทะเบียน หรือจัดทำข้อมูลลูกจ้างทำงานบ้าน เพื่อสะดวกในการคุ้มครอง อีกด้วย

ตอนบ่ายตัวแทนของเครือข่าย นำเงินและสิ่งของที่เพื่อนสมาชิกเครือข่ายร่วมกันบริจาค ไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อใช้เป็นทุนในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความสุขใจ