17 มิถุนายน 2561 เวทีเสวนา “หยุดความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้าน เราต้องช่วยกัน”

17 มิถุนายน 2561 “วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล” ในเวทีเสวนา “หยุดความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้าน เราต้องช่วยกัน” คุณสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง เล่าว่า การประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศปีนี้ พูดถึงการยุติความรุนแรงในโลกแห่งการทำงาน และอธิบายต่อว่าความรุนแรงมีความหมายครอบคลุมถึง การเริ่มต้นความรุนแรง ที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ ที่เรียกว่าภาวะคุกคาม เช่นการดุด่า และความรุนแรงในมิติทางเศรษฐกิจ เช่นการได้ค่าจ้างที่ต่ำ ไม่พอใช้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว อีกด้วย
คุณ ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ให้ความเห็นว่า การแก้ปัญหาความรุนแรงต้องอาศัยเครืองมือ หรือช่องทางหลายอย่าง เช่น อนุสัญญา ILO ฉบับ ที่ 189 ที่กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านจากความรุนแรงและการล่วงละเมิด แต่การรณรงค์ต้องมองให้ถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากความรุงแรงด้วย
นางมาลี สอบเหล็ก และจำปา ประธานและรองประธานเครือข่าย ฯ ยืนยันว่า ความรุนแรง โดยเฉพาะภาวะคุกคามยังมีอยู่ในงานของลูกจ้างทำงานบ้าน ที่ผ่านมาลูกจ้างทำงานบ้านไม่กล้าจะพูด หรือต่อรองกับนายจ้าง เพราะไม่มีความรู้ แต่จากนี้ ไปลูกจ้างทำงานบ้านจะต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือกัน ที่สำคัญต้องกล้าที่จะต่อรองกับนายจ้างถึงสิทธิที่ลูกจ้างควรได้รับ