16 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีเสวนา “จัดระเบียบแผงลอย ถอยกันคนละก้าว”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้จัดเวทีเสวนา “จัดระเบียบแผงลอย ถอยกันคนละก้าว” ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 350 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและ WIEGO

ช่วงแรกมีการนำเสนอ “นโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกทม. ภูมิทัศน์สวยใส คนยากไร้อดตาย” โดย นางสาวกัณณิกา อังศุธนสมบัติ นักวิจัยอิสระ และนายเรวัตร ชอบธรรม ประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินรายการโดย นายบวร ทรัพย์สิงห์ นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงต่อมาเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “จัดระเบียบแผงลอย ถอยกันคนละก้าว” โดย รศ. ดร. นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. สมชัย จิตสุชน สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กทม. และนายวิทูรย์ ศรีแก้ว สำนักเทศกิจ กทม. ดำเนินรายการโดย นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ