6 สิงหาคม 2561 จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดระเบียบของผู้ค้าในพื้นที่ราษฏร์บูรณะ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดระเบียบของผู้ค้าในพื้นที่ราษฏร์บูรณะ