1-3 พฤศจิกา 60 ประชุมกันเรื่องศูนย์เด็กและการดูแลเด็ก ที่อาฟฟริกาใต้

1-3 พฤศจิกา 60 ผู้นำหญิงของกลุ่มหาบเร่แผงลอย ผู้ค้าในตลาด ลูกจ้างทำงานบ้าน และผู้ผลิตที่บ้าน จากอาฟริกาใต้ กานา เปรู คอสตาริกา และไทย โดยการสนับานุนของวีโก้ เอฟอีเอส ไอแอลโอ และยูนิเซฟ ประชุมกันเรื่องศูนย์เด็กและการดูแลเด็ก สรุปว่าเป็นความจำเป็นของผู้หญิงทำงาน เป็นสิทธิ เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันทางสังคม เรียกร้องให้รัฐทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของพวกเรา อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง

7 พฤศจิกายน 2560 ประชุมครั้งแรกของกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านชุดใหม่

7 พฤศจิกายน 2560 ประชุมครั้งแรกของกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านชุดใหม่ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่เป็นประธานการประชุม มีกรรมการสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมประชุมที่เป็นกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านร่วมประชุม 6 คน

คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) และ HomeNet Thailand ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องกับทาง สำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ส.ร.น. (HomeNet Thailand Association) ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องกับทาง สำนักงานประกันสังคม นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังม รับหนังสือข้อเรียกร้องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ส.ร.น. (HomeNet Thailand Association) เกี่ยวกับข้อเสนอการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 สร้างความเท่าเที่ยมเท่ากับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบความคุ้มครองเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อร่วมผลักดันให้แรงงานนอกระบบได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7-9 ธันวาคม2560 โฮมเน็ตประเทศไทยได้เข้าร่วม การอบรม” Writeshop on Women ‘s Economic Rights”

เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม2560 โฮมเน็ตประเทศไทยได้เข้าร่วม การอบรม” Writeshop on Women ‘s Economic Rights” ณ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย จัดโดย IWRAW ผู้เข้าร่วมจากองค์กรที่ทำงานประเด็นผู้หญิง ไทย กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เปลารูส อินเดีย ศรีลังกา เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์สิทธิผู้หญิงในการทำงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมในระบบและนอกระบบ อุปสรรคในการปกป้องสิทธิผู้หญิงในการทำงาน และแนวทางการเขียนรายงานเงาCEDEW

7 ธันวาคม 2560 เสวนา เมืองกับหาบเร่แผงลอย แนวคิดและทิศทางในการพัฒนา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอาชีพ ร่วมกับWomen in Informal Employment Globalizing and Organization (WIEGO) ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ เรื่องเมืองกับหาบเร่แผงลอย : แนวคิดในการพัฒนา ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรับรู้สถานการณ์นโยบายเกี่ยวกับการค้าข้างทางและแนวนโยบายรัฐที่มีต่อการค้าข้างทางผู้ค้าหาบเร่รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเด็นปัญหาและทางออกของนโยบายรัฐที่มีต่อการค้าข้างทางโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 45 คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรด้านแรงงาน นักวิชาการโดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร, อ.ปาริษา มูสิกะคามะ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UDDC) และตัวแทนผู้ค้าข้างทาง-หาบเร่แผงลอย: จากชุมชนประดิษฐ์โทรการหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร ชมรมผู้ค้าปทุมวัน ชมรมผู้ค้าราษฎร์บูรณะ ชมรมผู้ค้าทองหล่อ โดยภายในงานได้ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานการศึกษา “การค้าข้างทางกับชีวิตคนกรุงเทพมหานคร” โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วมถึงการนำเสนอผลงานการศึกษษ“จะเกิดอะไรขึ้นหากร้านข้างทางหายไป?” โดยเจ้าหน้าที่จาก WIEGO และการเสวนาเมืองกับหาบเร่แผงลอยแนวคิดและทิศทางในการพัฒนา โดยคุณวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ และคุณคุณญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยเสรีถนนข้าวสาร

1 ธันวาคม 2560 โครงการสัมมนา ร่วมสร้างจรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน

1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุบจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ให้จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน เพื่อจัดทำ “หลักจรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน” ขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากภาครัฐ บริษัทจัดหางาน องค์กรนายจ้าง และตัวแทนลูกจ้าง ถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลคุณภาพชีวิตลูกจ้างทำงานบ้าน ทางมูลนิธิจะรวบรวมแนวคิด และข้อเสนอต่างๆ ที่ได้ เพื่อพัฒนาเป็นแนวปฎิบัติที่ดีในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้านต่อไป

25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้าน 25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เริ่มตั้งแต่วันนี้ และทุกๆ วัน ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้านทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสภาพการจ้างงาน  

ประชุมเรื่องศูนย์เด็กและการดูแลเด็ก

1-3 พฤศจิกา 60 ผู้นำหญิงของกลุ่มหาบเร่แผงลอย ผู้ค้าในตลาด ลูกจ้างทำงานบ้าน และผู้ผลิตที่บ้าน จากอาฟริกาใต้ กานา เปรู คอสตาริกา และไทย โดยการสนับานุนของวีโก้ เอฟอีเอส ไอแอลโอ และยูนิเซฟ ประชุมกันเรื่องศูนย์เด็กและการดูแลเด็ก สรุปว่าเป็นความจำเป็นของผู้หญิงทำงาน เป็นสิทธิ เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันทางสังคม เรียกร้องให้รัฐทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของพวกเรา อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง

ASEAN ยอมรับ “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers”

ASEAN ยอมรับ “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers” จากการประชุมเวทีแรงงานข้ามชาติอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเพื่อบรรลุการสร้างงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างทำงานบ้านของ ประเทศสมาชิกอาเซียน “Towards Achieving Decent Work for Domestic Workers in ASEAN.” ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันในการยอมรับว่า “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers” ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง ให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานและสวัสดิการสังคมแก่แรงงานเหล่านี้ พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับลูกจ้างข้ามชาติทำงานบ้านรัฐต้องจัดการอบรมความรู้ที่จำเป็นก่อนเคลื่อนย้ายแรงงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดการอบรมให้นายจ้างที่ต้องการรับลูกจ้างข้ามชาติเข้ามาทำงานในบ้าน

1 2 3 4