7-9 ธันวาคม2560 โฮมเน็ตประเทศไทยได้เข้าร่วม การอบรม” Writeshop on Women ‘s Economic Rights”

เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม2560 โฮมเน็ตประเทศไทยได้เข้าร่วม การอบรม” Writeshop on Women ‘s Economic Rights” ณ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย จัดโดย IWRAW ผู้เข้าร่วมจากองค์กรที่ทำงานประเด็นผู้หญิง ไทย กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เปลารูส อินเดีย ศรีลังกา เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์สิทธิผู้หญิงในการทำงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมในระบบและนอกระบบ อุปสรรคในการปกป้องสิทธิผู้หญิงในการทำงาน และแนวทางการเขียนรายงานเงาCEDEW

7 ธันวาคม 2560 เสวนา เมืองกับหาบเร่แผงลอย แนวคิดและทิศทางในการพัฒนา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอาชีพ ร่วมกับWomen in Informal Employment Globalizing and Organization (WIEGO) ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ เรื่องเมืองกับหาบเร่แผงลอย : แนวคิดในการพัฒนา ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรับรู้สถานการณ์นโยบายเกี่ยวกับการค้าข้างทางและแนวนโยบายรัฐที่มีต่อการค้าข้างทางผู้ค้าหาบเร่รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเด็นปัญหาและทางออกของนโยบายรัฐที่มีต่อการค้าข้างทางโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 45 คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรด้านแรงงาน นักวิชาการโดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร, อ.ปาริษา มูสิกะคามะ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UDDC) และตัวแทนผู้ค้าข้างทาง-หาบเร่แผงลอย: จากชุมชนประดิษฐ์โทรการหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร ชมรมผู้ค้าปทุมวัน ชมรมผู้ค้าราษฎร์บูรณะ ชมรมผู้ค้าทองหล่อ โดยภายในงานได้ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานการศึกษา “การค้าข้างทางกับชีวิตคนกรุงเทพมหานคร” โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วมถึงการนำเสนอผลงานการศึกษษ“จะเกิดอะไรขึ้นหากร้านข้างทางหายไป?” โดยเจ้าหน้าที่จาก WIEGO และการเสวนาเมืองกับหาบเร่แผงลอยแนวคิดและทิศทางในการพัฒนา โดยคุณวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ และคุณคุณญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยเสรีถนนข้าวสาร

1 ธันวาคม 2560 โครงการสัมมนา ร่วมสร้างจรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน

1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุบจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ให้จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน เพื่อจัดทำ “หลักจรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน” ขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากภาครัฐ บริษัทจัดหางาน องค์กรนายจ้าง และตัวแทนลูกจ้าง ถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลคุณภาพชีวิตลูกจ้างทำงานบ้าน ทางมูลนิธิจะรวบรวมแนวคิด และข้อเสนอต่างๆ ที่ได้ เพื่อพัฒนาเป็นแนวปฎิบัติที่ดีในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้านต่อไป

25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้าน 25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เริ่มตั้งแต่วันนี้ และทุกๆ วัน ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้านทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสภาพการจ้างงาน  

ประชุมเรื่องศูนย์เด็กและการดูแลเด็ก

1-3 พฤศจิกา 60 ผู้นำหญิงของกลุ่มหาบเร่แผงลอย ผู้ค้าในตลาด ลูกจ้างทำงานบ้าน และผู้ผลิตที่บ้าน จากอาฟริกาใต้ กานา เปรู คอสตาริกา และไทย โดยการสนับานุนของวีโก้ เอฟอีเอส ไอแอลโอ และยูนิเซฟ ประชุมกันเรื่องศูนย์เด็กและการดูแลเด็ก สรุปว่าเป็นความจำเป็นของผู้หญิงทำงาน เป็นสิทธิ เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันทางสังคม เรียกร้องให้รัฐทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของพวกเรา อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง

ASEAN ยอมรับ “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers”

ASEAN ยอมรับ “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers” จากการประชุมเวทีแรงงานข้ามชาติอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเพื่อบรรลุการสร้างงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างทำงานบ้านของ ประเทศสมาชิกอาเซียน “Towards Achieving Decent Work for Domestic Workers in ASEAN.” ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันในการยอมรับว่า “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers” ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง ให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานและสวัสดิการสังคมแก่แรงงานเหล่านี้ พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับลูกจ้างข้ามชาติทำงานบ้านรัฐต้องจัดการอบรมความรู้ที่จำเป็นก่อนเคลื่อนย้ายแรงงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดการอบรมให้นายจ้างที่ต้องการรับลูกจ้างข้ามชาติเข้ามาทำงานในบ้าน

เข้าร่วมการประชุม “Enhancing Collective Advocacy, Action and Empowerment of Domestic Workers in Asia”

21 -24 ตุลาคม 2560 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ตัวแทนเครือข่ายลูกจ้างทำงานจากประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากประเทศในเอเชียกว่า 40 คน ได้เข้าร่วมการประชุม “Enhancing Collective Advocacy, Action and Empowerment of Domestic Workers in Asia” เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนบทเรียนในการทำงานของแต่ละประเทศ และเตรียมการจัดประชุมสมัชชาครั้งที่ 2 ของสมาชิก International Domestic Workers Federation ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2561 สิ่งที่ประทับใจผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน คือการได้พบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องที่มีจุดหมายเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างทำงานบ้านทั่วโลกให้ดีขึ้น เจอกันใหม่ ตุลาคม 2561

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1

8 ตุลาคม เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีกรรมการจากเครือข่ายแรงงานไทย 10 คน เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ 3 คน และผู้นำ 6 คน เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้ทบทวนเป้าหมายของเครือข่าย และร่วมกัน ทำแผนปฎิบัติการ 2 ปี ในแผนมีทั้งกิจกรรมการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง การรณรงค์เรื่องกฎหมายและนโยบาย การพัฒนาทักษะ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก รวมทั้งการระดมทุน จากการประชุมทำให้ทุกคนเห็นทิศทางของเครือข่ายที่ชัดเจนขึ้น จากนี้ไปก็จะเป็นการร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบประจำปี 2560

4 ตุลาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง คณะกรรมการบริหารโครงการฯประกอบด้วยผู้แทนจากมูลนิธิฯ สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ นักวิชาการแรงงาน และตัวแทนจากเมืองเป้าหมาย คือ มหาสารคาม ขอนแก่น เชียงราย พะเยา สมุทรสงคราม นครปฐม สงขลา และเขตหนองจอก กรุงเทพฯมหานคร การประชุมได้อภิปรายถึงผลลัพธ์ในการประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยราชการในท้องถิ่น และอุปสรรคในการเข้าถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบในเขตเมือง ซึ่งผู้แทนจากสหภาพยุโรปได้เสนอแนะให้โครงการบูรณาการประเด็นแรงงานกับประเด็นอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573

1 2 3 4 5