ตรวจสุขภาพลูกจ้างทำงานบ้าน

18-19 พฤษภาคม โฮมเนท ประเทศไทย ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ผู้นำแรงงานที่จะไปเป็นวิทยากรจัดอบรมให้แก่แรงงานนอกระบบภายใต้ “โครงการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบโดยผ่านเครือข่ายขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างสากล-Supporting Grass Roots Activities”

อบรม สิทธิ สวัสดิการ และบริการ สำหรับแรงงานนอกระบบ

18-19 พฤษภาคม โฮมเนท ประเทศไทย ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ผู้นำแรงงานที่จะไปเป็นวิทยากรจัดอบรมให้แก่แรงงานนอกระบบภายใต้ “โครงการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบโดยผ่านเครือข่ายขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างสากล-Supporting Grass Roots Activities”

การคุ้มครองแรงงานนอกระบบในประเทศไทยและจังหวะก้าวต่อไป บนมาตรฐานแรงงานสากลและหลักการทำงานที่มีคุณค่า

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16