4 – 6 มิถุนายน 2561 จัดให้มีการอบรมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองร่วม

เมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน จัดให้มีการอบรมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองร่วม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจรจาต่อรองร่วม ขั้นตอน รวมถึงทักษะการเจรจราต่อรองร่วมที่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติจริงได้ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากกรรมการเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 20 คนโดยมีวิทยากรคือ คุณคมสันต์ หุตะแพทย์ คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ และคุณจันทนา เจริญวิริยภาพ ณ วังยาวรีสอร์ท จ.นครนายก

2-3 มิถุนายน 2561 จัดอบรมผู้นำแรงงานนอกระบบเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่น กทม.

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดอบรมผู้นำแรงงานนอกระบบเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่น กทม. เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีวิทยากรคือคุณชนัญชิดา ตัณฑะผลิน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มีผู้เข้าร่วม 34 คน ประกอบด้วย กรรมการสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) และกรรมการเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม. ในการอบรมผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามมาตรา7 ,41,50(5) การแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงกองทุนสุขภาพ กทม. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ทดลองการใช้เทคโนโลยี(Line@) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ

14 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับสมาคมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอในการจัดทำทัวร์ท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับสมาคมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอในการจัดทำทัวร์ท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์ โดยบริษัท โก บิยอนด์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

14 พ.ค.61 บริษัทคาวาชิม่า สอนและฝึกให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในการเคหะแห่งชาติฉลองกรุง

14 พ.ค.61 บริษัทคาวาชิม่า เป็นโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์พลาสติกหุ้มเบาะรถ สอนและฝึกให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในการเคหะแห่งชาติฉลองกรุง ชุมชนลำพะองทดลองทำ เพื่อส่งงานมาทำที่บ้านและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก โฮมเน็ตได้รับการประสานงานจาก มูลนิธิสหภาพแรงงานแห่งญี่ปุ่น(จีราฟ) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)

วันที่ 3/05/2561 เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน”

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย กว่า 200 คน เข้าร่วม โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน” ซึ่งจัดโดย กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อ 25 มีนาคม และ 29 เมษายนที่ผ่านมา หัวข้อในการบรรยาย มีทั้ง กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และขั้นตอน วิธีการในการการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ทุกเรื่องล้วนเป็นประโยชน์กับพวกเรา ต้องขอบคุณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำหรับกิจกรรมดีๆ

1 พฤษภาคม 2561 วันกรรมกรสากล

คนใช้แรง แม้หมดจากโลกนี้ไป มีผู้ใดหาญแบกภาระของงาน จะมีผู้ใดสร้างเงิน ให้คนชื่นชมเบิกบาน โลกนี้ที่สุขสำราญ ล้วนแต่ผลงานของคนยากจน…. เนื่องในวันกรรมกรสากล 1 พฤษภาคม 2561 สามัคคีพี่น้องแรงงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

8มีนาคม วันสตรีสากล “ความมั่นคงของผู้หญิงคือความมั่นคงของชาติ”

8มีนาคม วันสตรีสากล “ความมั่นคงของผู้หญิงคือความมั่นคงของชาติ”กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดเวทีจำลองการประชุมพรรคบูรณาการแรงงานสตรี เตรียมการเลือกตั้ง เสนอปัญหาและนโยบายสิทธิสตรี

21-23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ

21-23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้จัดเวทีประชุมประจำปี 2560 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาล หน่วยราชการท้องถิ่น กลุ่มแรงงานนอกระบบ  ตัวแทนจากมูลนิธิฯและสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เจ้าหน้าที่โครงการฯจำนวนทั้งหมด 102 คน ในการประชุมครั้งนี้เทศบาลนครสงขลา ได้ให้การต้อนรับ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ  พาเยี่ยมชมกลุ่มผ้าปาเต๊ะ กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยสโมสรเรือใบ และกลุ่มวชิรา  รวมทั้งพาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ๆ ของเมืองสงขลา นอกจากนั้นเทศบาลของเมือง เชียงราย พะเยา ขอนแก่น มหาสารคาม สมุทรสงคราม นครปฐม และเขตหนองจอก กรุงเทพฯมหานคร ได้นำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินงานพัฒนาแรงงานนอกระบบในพื้นที่ของตน ผลจากการจัดประชุมครั้งนี้ได้ช่วยให้เห็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาแรงงานอกระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ทำงานผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองขับเคลื่อนไปข้างหน้า  รวมทั้งเป็นการจุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญในการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของแรงงานนอกระบบ

8-12 กุมภาพันธ์ 2561 WIEGO และ Homenet Thailand ได้นำตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบจากกรุงเทพฯและเมืองสงขลาจำนวน 9 คนเข้าร่วมประชุม World Urban Forum9

8-12 กุมภาพันธ์ 2561 WIEGO และ Homenet Thailand ได้นำตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบจากกรุงเทพฯและเมืองสงขลาจำนวน 9 คนเข้าร่วมประชุม World Urban Forum 9(WUF 9) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้เข้าประกอบด้วย นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ ประธานสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบเขตกรุงเทพฯ  นายเฉลิม  ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง  นายเรวัติ  ชอบธรรม ตัวแทนกลุ่มหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร และนายเชษฐา  ชัยเสนา เลขานุการคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ประกอบอาหาร เมืองสงขลา  นางจันทนา เจริญวิริยะภาพ และนางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ Sarah Reed และนางชิดชนก สมานตระกูล เจ้าหน้าที่จาก WIEGO และรองนายกเทศมนตรีเมืองสงขลา นายไพโรจน์ สุวรรณคีรี  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในเขตเมือง เช่นกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน หาบเร่แผงลอย และกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ประเด็นที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศอื่น ๆ อาทิ เช่น […]

2 กุมภาพันธ์ 2561   เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้าน  ได้เข้าพบผู้ตรวกราชการสำนักงานประกันสังคม

2  กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา  เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้าน  ได้เข้าพบผู้ตรวกราชการสำนักงานประกันสังคม    เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างทำงานบ้าน     ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคม  ได้ตั้งคณะทำงานขึ่น เมื่อ ปี 2558     และต่อมาในปี  2559  ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทำการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้     ครั้งนี้เครือข่าย ฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้อง  3  ข้อ  ได้แก่   1.ให้เผยแพร่ผลการวิจัยโดยเร่งด่วน   2. ให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข้าสู่ระบบประกันสังคม  ม. 33    3. ตั้งคณะทำงานที่มีสัดส่วนของลูกจ้างทำงานบ้าน นักวิชาการ  องค์กรพัฒนาเอกชน  ที่เหมาะสม     ในการหารือทุกฝ่ายเห็นไปในทางเดียวกันว่า  ลูกจ้างทำงานบ้านควรได้รับการดูแลเช่นเดียวกับแรงงานอื่น    และสำนักงานประกันสังคม  ได้รับข้อเสนอทั้ง 3  ข้อไว้เพื่อดำเนินการ  โดยคาดว่าภายในเดือนกันยายนจะมีความคืบหน้า

1 2 3 4 5