ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายแรงงานนอกระบบกรุงเทพฯ

4 กันยายน 2560 ณ ศาลาชุมชนประดิษฐ์โทรการ ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายแรงงานนอกระบบกรุงเทพฯ  ประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือประเด็นเป้าหมายและตัวชีวัดในการทำงานปี 2560-2562

ผู้นำเทศบาลและผู้นำแรงงานนอกระบบดูงาน SEWA อินเดีย

18-24 มีนาคม 2017 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และโครงการ Focal City ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิร๊อคกี้ เฟลเลอร์ ได้นำตัวแทนจากเทศบาล 8 แห่ง อันประกอบด้วยนายกเทศมนตรีนครสงขลา

1 3 4 5