มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

       เครือข่ายผู้รับงานไปทำที่บ้าน (Homeworkers) เกิดจากการรวมตัวของผู้รับงานไปทำที่บ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2535 ภายใต้โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคม (Social Protections) ให้กับผู้รับงานกลับไปทำที่บ้าน

ซึ่งดำเนินการโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organizations) หลังจากสิ้นสุดโครงการดังกล่าว ในปี 2539

อ่านต่อ...