แผนงานและโครงการ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงาน นอกระบบ : ภาคการผลิต

 

รายละเอียดแผนงาน

 

วัตถุประสงค์ของแผนงานฯ

 1. เพื่อสร้างความรู้ คามเข้าใจและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับกลุ่มผู้ผลิต ทั้งทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการจัดการให้กับองค์กรแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิต เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานร่วมกัน
 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับกลุ่มผู้ผลิตทั้งในด้านการพัฒนา องค์ความรู้ วิธีการทำงาน และการเข้าถึงบริการ
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพให้กับแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิตมีวิธีคิด วิธีการทำงาน ที่สร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้ผลิตได้เข้าถึงบริการที่ภาครัฐมีอยู่ได้อย่าง เหมาะสม
 5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ในกระบวนการผลักดัน เปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกฎหมาย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของกลุ่มผู้ผลิต

ระยะเวลา

          1 มีนาคม 2547 - 31 มีนาคม 2550

ผลที่คาดว่าจะได้รับในปีที่ 3

 1. ผู้นำกลุ่มและเครือข่ายแรงงานนอกระบบมีความเข้มแข็ง มีทักษะในการรณรงค์นโยบายสาธารณะที่เพียงพอ และเป็นแกนนำในการรณรงค์นโยบายสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 2. การรณรงค์นโยบายสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ที่มีกระบวนการขับเคลื่อนมาแล้วในปีที่ 1 และ 2 อันได้แก่ นโยบาย แผนงาน งบประมาณและข้อบัญญัติขององค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีมิติเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของแรงานนอกระบบ มิติอาชีวอนามัยในโครงการ 30บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค มาตรการบังคับใช้กฎกระทรวงคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 2547 และการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
 3. มีพื้นที่ต้นแบบ (area base model) ที่มีความพร้อมขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ อันได้แก่ ผู้นำกลุ่มที่มีศักยภาพ กลุ่มแรงงานนอกระบบมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีศักยภาพ มีการดำเนินงานอาชีวอนามัยในการบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ และองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการสนับสนุน
 4. มีระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน การประเมินผล การวางแผนงานของแผนงาน ของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และสำหรับการรณรงค์ทางนโยบาย
 5. เครื่องมือ คู่มือ หลักสูตร แบบประเมินต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการทำงานส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ที่แผนงานฯได้สร้างขึ้นในปีที่ 1 และ 2 ของการดำเนินงานได้รับการพัฒนาจนมีความสมบูรณ์ และเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับผู้นำและสมาชิกกลุ่ม/เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 6. องค์ความรู้ที่เกิดจากการถอดบทเรียนการทำงานของแผนงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ และการรณรงค์นโยบายสาธารณะได้รับการรวบรวม เพื่อการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อแรงงานนอกระบบกลุ่มอื่น ๆ และสังคม

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมปีที่ 3

แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพ ของกลุ่ม ผู้นำ และเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องสิทธิแรงงาน สวัสดิการทางสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ให้แก่สมาชิกกลุ่มใหม่ กลุ่มเก่า และผู้นำกลุ่ม/เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 2. พัฒนาศักยภาพของผู้นำกลุ่ม/เครือข่ายแรงงานนอกระบบให้มีอำนาจในการวิเคราะห์ และมีทักษะในการรณรงค์นโยบายสาธารณะ
 3. สร้างความเข้มแข็ง และความพร้อมในการรณรงค์นโยบายสาธารณะของเครือข่ายแรงงานนอกระบบในระดับภาค และระดับชาติ

แผนงานที่ 2 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างสวัสดิการทางสังคม สำหรับผู้ทำการผลิตที่บ้านและแรงงานนอกระบบ
วัตถุประสงค์

 1. ระดมข้อเสนอ ทางนโยบาย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน และการสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ
 2. รณรงค์นโยบาย กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความลอดภัยในการทำงาน และการสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะกฎกระทรวงคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 2547 กฎกระทรงคุ้มครองแรงงานเกษตรกรรม ปี 2548 การขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 3. สร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต./เขต/เทศบาล) ต้นแบบที่มีการพัฒนานโยบาย แผนงาน งบประมาณ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ

แผนงานที่ 3 การสร้างสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพและสังคม เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ
วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาบทบาทของคณะทำงานนโยบาย (ระดับภาค/จังหวัด) ในการกำกับ เสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ และผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 2. พัฒนาบทบาทของคณะทำงานปฏิบัติ (ระดับพื้นที่/ตำบล/เขต) ในการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่
 3. ปรับปรุงบางขั้นตอนของงานเทคโนโลยีสะอาดที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและขยายผลไปยังแรงงานอกระบบกลุ่มอื่น /ชุมชนอื่น
 4. สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของผู้ว่าจ้าง เจ้าของกิจการ ในวิสาหกิจชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสถานประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) ในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 4 การพัฒนาทักษะ รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ แบบประเมิน หลักสูตรการอบรม ฯลฯ เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม กระบวนการผลิต และสภาพแวดล้อมการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาทักษะเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานให้แก่สมาชิกแรงงานนอกระบบ
 2. สร้างวิทยากรผู้นำที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการ ทำงานของแรงงานนอกระบบ
 3. สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแรงงานนอกระบบและการปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อลดภาวะเสี่ยง และนำไปสู่สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

แผนงานที่ 5 พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ และระบบการเชื่อมต่อ ให้สามารถตอบสนองเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ทั้งในมิติของการป้องกันและการรักษา
วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนการดำเนินงานอาชีวอนามัยในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
 2. สร้างหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (PCU) ต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
 3. สร้างเครือข่ายนักวิชาการอาชีวอนามัยในระดับภาค
 4. บูรณาการมิติสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเข้ากับกลุ่มผู้ผลิตในโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

แผนงานที่ 6 การจัดทำฐานข้อมูล ถอดบทเรียน และรวบรวมองค์ความรู้ในการทำงานส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ
วัตถุประสงค์

 1. มีระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน การประเมินผล การวางแผนงานของแผนงาน ของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และสำหรับการรณรงค์ทางนโยบาย
 2. พัฒนาเครื่องมือ คู่มือ หลักสูตร แบบประเมินต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการทำงานส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ที่แผนงานได้สร้างขึ้นในปีที่ 1 และ 2 ของการดำเนินงาน
 3. รวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากการถอดบทเรียนการทำงานของแผนงานที่เกี่ยวข้อง กับการทำงานส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบและการรณรงค์นโยบาย สาธารณะ

แผนงานที่ 7 การประสานงาน การประเมินผลภายใน การพัฒนาบุคลากรและองค์กร
วัตถุประสงค์

 1. ประสานงานภายในแผนงาน ประสานงานกับแผนงานอื่น ๆ สสส. และองค์กรุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้
 2. เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่แผนงาน ในการประสานงาน ในการดำเนินงาน และทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ
 3. ประเมินผล สรุปบทเรียนการทำงาน เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน และวงแผนงานในอนาคต