กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555)คุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน

กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555)คุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน

กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานบ้าน ส่งผลให้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างที่ทำงานบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชาวไทยหรือแรงงานข้ามชาติที่มีการทำงานจริงลูกจ้างที่ทำงานบ้าน ซึ่งกฏกระทรวงเดิมที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ยกเว้นไว้ ไม่ได้รับการคุ้มครอง มาบัดนี้ได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น หลังจากราชกิจจานุเบกษาลงประกาศกฏกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

ดาวน์โหลด