พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553

พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553

ใช้บังคับเมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2553  ขอบเขตการคุ้มครอง คือ งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อนำไปผลิตหรือ ประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานหรืองานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดาวน์โหลด