สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย (ส จ ท)

สถานที่ตั้ง 639/1 ซอยลาดพร้าว 101   แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์   เขต บึงทองหลาง  กทม.

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  23  มกราคม  2553     โดยมีสมาชิกเริ่มต้น100.คน ปัจจุบันมีสมาชิก 5,448  คน

ประกอบด้วย  วินลาดพร้าว 101,- วินซอยภาวนา    และสมุทปราการ ,นนทบุรี ,ฉะเชิงเทรา,รอบๆกทม. จำนวน.200  วิน  ใน 30 เขต ไม่ได้เป็นสมาชิกอีก 20 เขตส่วนใหญ่อยู่ในเขตชั้นใน  เช่น ดุสิต  สัมพันธ์วงศ์  พระนคร  ป้อมปราบ  ราชวงศ์

 

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม

เริ่มจากการจัดระเบียบมอเตอร์ไซด์รับจ้างปี 2546   ไม่ไห้มีการเก็บค่าคุ้มครอง  แต่ก็ยังมีการเก็บอยู่เหมือนเดิม  จึงต่อสู้ในนามแกนนำว่าไม่จ่าย แต่เสี่ยงในการติดคุก  จึงรวมตัวไปเรียกร้องในรัฐบาลชุดนั้น มีการเรียกไปคุยที่บ้านพิษณุโลก  เขาให้บ้านพิษณุโลกเป็นสำนักงานให้มอเตอร์ไซด์ไปร้องเรียนโดยการยื่นหนังสือในตู้แดง  ผู้ใหญ่เขาแนะนำให้ตั้งเป็นสมาคมเพราะมีกฎหมายรองรับ

 

โดยมีวัตถุประสงค์

 • เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ขับขี่รถจักรยายนต์รับจ้าง
 • เพื่อเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและอื่น ๆ
 • เพื่อยกระดับสมาคมสมาคมจักรยายนต์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
 • เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 • เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการและดูแลช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ

โครงสร้างกรรมการบริหาร 15   คน  ณ  28  มีนาคม  2557 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4  ปี

1.นายเฉลิม          ชั่งทองมะดัน    นายกสมาคม

2.นายวิเชียร          ชุ่มชื่น               อุปนายกสมาคม

3.นายปิ่น               ประเทือง         อุปนายก

4.นายบุญช่วย       จินจาว             อุปนายก

5.นายไพโรจน์       แซ่ตั้ง               อุปนายก

6.นายวิชา              ชุ่มชื่น               กรรมการ

7.นายประชัน      หมื่นหาวงศ์    กรรมการ

8.นายจตุพล          ขุนเทพ             กรรมการ

9.นายไพบูลย์       มาลาพุด         กรรมการ

10.นายลิขิต          แสนปัดชา       กรรมการ

11.นายผจญ         หุมอาจ             กรรมการและนายทะเบียน

12.นางสาวชุติมณฑน์      กันเพ็ชร   กรรมการและปฏิคม

13.นางสาวเพ็ญประภา     ศรีศิริ       กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

14.นางบุญทิพย์               ชัยแก้ว     กรรมการและเหรัญญิก

15.นายมนตรี                    ใจทน            กรรมการและเลขานุการ

ด้านการออมทรัพย์

ตั้งกลุ่มออมทรัพย์  31 สิงหาคม 2557  มีสมาชิก 409 .คน  มีเงินทุนหมุนเวียน  30 กว่าล้าน  มีเงินออมของสมาชิก 7 ล้านเศษ  คนที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ต้องเป็นสมาชิกสมาคมก่อน

เงื่อนไขในการออม/และการกู้  

 • ออมเดือนละ 100  บาท      สามารถกู้ได้  1 หมื่นบาท
 • ออมเดือนละ 500  บาท      สามารถกู้ได้   5 หมื่นบาท
 • ออมเดือนละ 1,000  บาท  สามารถกู้ได้   1 แสนบาท
 • ออมเดือนละ 2,000  บาท  สามารถกู้ได้   2 แสนบาท

สวัสดิการของสมาชิก

 • ต้องเข้าเป็นสมาชิกออมเงิน 6 เดือนและออมเงินสม่ำเสมอ จึงมีสิทธิในการกู้เงิน   เสียดอกเบี้ยร้อยละ.1.25 บาท .เดือน   สิ้นปีนำกำไรจากดอกเบี้ยมาปันผลให้สมาชิก
 • สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยนอน รพ. จ่ายวันละ 300 บาท
 • สมาชิกสามารถมาผ่อนรถมอเตอร์ไซด์ที่สมาคม โดยที่สมาคมจะทำป้ายเหลืองให้

การบริหารจัดการ มีคณะกรรมการออมทรัพย์จำนวน..15.คน  ประกอบด้วย

 1. นายเฉลิม               ชั่งทองมะดัน    ประธาน
 2. นายปิ่น                  ประเทือง         รองประธาน
 3. นายมนตรี               ใจทน              เลขารุการ
 4. นางสร้อย              ชมงามชำ       เหรัญญิก
 5. นายประพนธ์         พูลรัตน์          ทะเบียน
 6. นางมริวรรณ์           ชังเจริญ         ฝ่ายสินเชื่อ
 7. นายณรงค์ศักดิ์      ลืออำนาจ       ฝ่ายสินเชื่อ
 8. นายจตุพล              ขุนเทพ             ฝ่ายสินเชื่อ
 9. นายกิตติพล          สรรเสริญ         ตรวจสอบ
 10. นายประชัน หมื่นหาวงศ์    ตรวจสอบ
 11. นายศิระเดช ชอบธรรม       ตรวจสอบ
 12. นายเขมราช อรชุนกะ       ประชาสัมพันธ์
 13. นายณัฐพล พลอาจ          ประชาสัมพันธ์
 14. นายเปลี่ยน หล้าคำปา     ประชาสัมพันธ์
 15. นายไชยา อินทะสอน      ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ของสมาชิกและเครือข่าย    

มีการจัดโต๊ะจีนปีละ 1  ครั้ง  เพื่อระดมทุน

กิจกรรมด้านสุขภาพ

 • ร่วมรณรงค์กับมูลนิธิเมาไม่ขับของฮอนด้า

กิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐ/เอกชน / ประเด็น/

 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ /สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ/เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้าน ทำเรื่อง สิทธิบำนาญชราภาพในประกันสังคมมาตรา 40
 • ประกันสังคมพื้นที่ 10 มาให้ความรู้เรื่องมาตรา 40
 • ร่วมกับ มหาวิทยาลัยจุฬา คณะสถาปัตยกรรมการออกแบบผังเมือง  ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลการเป็นองค์กรด้านพัฒนาสังคมจากสหประชาชาติ ปี 2558

สวัสดิการทางสังคม

 • ทำประกันสังคมมาตรา 40  ประมาณ  20 %
 • ประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ และประกันเอกชน
 • บัตรสุขภาพ 30 บาท

เป้าหมายในการทำงาน

 • ซื้อรถมาให้สมาชิกผ่อนในราคาถูก
 • ช่วยเหลือหนี้นอกระบบ โดยร่วมกับธนาคารออมสินในการทำสินเชื่อ

ณ   พฤษภาคม 2559  มีเงินทุนหมุนเวียนเดือนละ  16 ล้านเศษ

 • ร่วมกับ บริษัท Go Bike เตรียมเปิดตัว Application จักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพฯเป็นการทำ APP ฯ ที่มีเฉพาะวินที่ถูกต้องตาม กฎหมายเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน เริ่มพัฒนาระบบ ปี 2558  มีการทดลองใช้เฉพาะลาดพร้าวซอย 15  ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมขนส่งเพื่อคุยถึงแนวทางในการเปิดตัว

 

ปัญหาอุปสรรค

 • เจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ความสำคัญและไม่จริงใจในการรับแก้ปัญหา ไม่ให้ความร่วมมือเมื่อมีการร้องเรียน
 • เข้าไม่ถึงกองทุนของรัฐ เช่น กองทุนหมู่บ้าน
 • ไม่สามารถเช่าซื้อที่อยู่อาศัยได้เพราะไม่มีสลิปเงินเดือน ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่บ้านเช่า
 • ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการบ้านมั่นคงของ พอช.
 • เข้าไม่ถึงระบบประกันสังคมเหมือนแรงงานในระบบเพราะไม่มีนายจ้าง
 • การใช้สิทธิรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด

 

ข้อเสนอ และสิ่งที่ต้องต้องการ

 • ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพราะสมาชิกมาจาก ตจว.ไม่มีโอกาสในการมีที่อยู่เป็นของตนเอง เช่น ทำหมู่บ้านวินมอร์เตอไซด์
 • การรักษาพยาบาลในพื้นที่ทำงาน
 • สิทธิกู้เงิน กองทุนทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อได้มีโอกาสมี บ้านเป็นของตนเอง
 • ความปลอดภัย ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุใน ระหว่างการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง