หาบเร่แผงลอยไทย

เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ความเป็นมา

สมาชิกของเครือข่ายประกอบด้วยผู้ค้าแผงลอยที่เดือดร้อนจากนโยบายยกเลิกจุดผ่อนซึ่งในปลายปี 2559 ที่แผงลอยหลายจุดทยอยถูกยกเลิกพร้อมกัน ทำให้ผู้ค้าหลายพื้นที่ต่างต้องดิ้นรนหาทางออก โดยการยื่นหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนในหลายๆที่ จนวันที่ 30 กันยายน 2559 ผู้ค้าหลายจุดค้าได้มีโอกาสพบกันที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือที่ “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเพื่อประชาชน” มีการแลกเบอร์โทรศัพท์กัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มของผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐครั้งนี้  และมีจำนวนสมาชิกที่เดือดร้อนในจุดอื่นบอกต่อกันเริ่มเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น มาร่วมคิดร่วมปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหา ติดตามเรื่องที่ร้องเรียน รวมทั้งทำให้ได้รู้จัก อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ คุณวัชระ เพชรทอง ที่ได้ช่วยประสานให้ทางกลุ่มได้เข้าพบเพื่อยื่นหนังสือในบางหน่วยงาน กระทั่งวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทางกลุ่มได้เข้าร่วมประชุม ที่ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet Thailand) ได้จัดเสวนา เพื่อระดมความคิดเห็นต่อทางออกของปัญหาหาบเร่แผงลอยที่กำลังเกิดขึ้น เรื่อง “เมืองกับหาบเร่แผงลอย: แนวคิดในการพัฒนา” ที่สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน กิจกรรมของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นการประชุมหารือหาทางออกที่จะได้กลับมาขายในจุดเดิม จนมาวันที่ 14 มีนาคม 2561ทางกลุ่มลงมติ ตั้งกลุ่มเป็นทางการขึ้น ภายได้ชื่อ “เครือข่ายแผงลอยไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในเวลานั้นมีสมาชิกที่เป็นผู้ค้าจากพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร 14 เขต รวม สมาชิกมาเพิ่มเรื่อยๆ จนข้อมูลล่าสุด วันที่ 17 เมษายน 2561 ทางเครือข่ายมีสมาชิกจากพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 21 เขต รวม 27 จุดค้า รวมผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบกว่า 7,500 คน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปกป้องสิทธิสัมมาชีพของผู้ค้า รวมถึงช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก
  2. เพื่อพัฒนาความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของอาชีพหาบเร่-แผงลอย
  3. เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพในการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหาบเร่แผงลอย

รายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานของเครือข่าย
1) นายเรวัตร ชอบธรรม ประธาน โทร 085-959-1966
2) นายณัฏฐ์ดนัย กุลธัชยศอนันต์ รองประธาน โทร 087-495-9692
3) นายจิตศักดิ์ แซ่ตั้ง รองประธาน โทร 085-019-0435
4) น.ส.อาภา ตันตรงดี กรรมการ โทร 088-556-5991
5) นายพงศิลป์ หลี่อินทร์ กรรมการ โทร 081-755-0239
6) นายสุรักษ์ ยะราช กรรมการ โทร 096-648-5377
7) นายปรีชา ไทยสงเคราะห์ กรรมการ โทร 096-363-6394
8) นายเบญจพล นาคพันธุ์ กรรมการ โทร 086-5546889
9) นายวิชาญ ก้อนทอง กรรมการ โทร 086-794-4429
10) นางประไพพักตร์ ปันฉาย เหรัญญิก โทร 084-148-4815
11) น.ส.ศิริวรรณ หนูแสง ผู้ช่วยเหรัญญิก โทร 086-343-0416
12) นางนงนุช มะนาวหวาน เลขานุการ โทร 086-767-7714
13) นางปวีณา สาดและ ผู้ช่วยเลขานุการ โทร 062-697-8256
14) นางนิภา ชอบธรรม คณะทำงาน โทร 085-996-3774
15) นางสุรางคนา คันธี คณะทำงาน โทร 064-763-3759
16) นางพิมพา วัฒโนภาษ คณะทำงาน โทร 085-440-1202
17) นางณัฐนันท์ แท่นทอง คณะทำงาน โทร 098-689-9831
18) น.ส.อมรรัตน์ พิมพ์หิรัญ คณะทำงาน โทร 094-253-4914