เกี่ยวกับมูลนิธิ

2535-2539 ภายใต้โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคม (Social protection) แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน(Homeworkers)  ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ผู้รับงานไปทำที่บ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รวมตัวกันเป็น เครือข่าย โดยใช้ชื่อว่า เครือข่ายแรงงานนอกระบบ หรือ Homenet Thailand

2540 หลังสิ้นสุดโครงการฯดังกล่าว องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายฯได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อสนับสนุนงานของเครือข่ายฯ

2546 ศูนย์ฯได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามกฎหมาย ภายใต้ชื่อ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ หรือ Foundation for Labor and Employment Promotion -FLEP

ต่อมาในปี 2556  ส่วนของผู้รับงานไปทำที่บ้านและแรงงานนอกระบบอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯได้จดทะเบียนเป็น สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกะบบ (ประเทศไทย)

อย่างไรก้ดีสังคมทั่วไปรวมเรียกสมาคมฯและมูลนิธิว่า HomeNet Thailand