กรรมการมูลนิธิฯ

กรรมการมูลนิธิฯ

  1. รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี                      ประธานกรรมการ

  2. นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง                         รองประธานกรรมการ

  3. นางสาวบุญสม น้ำสมบูรณ์                   เลขาธิการ

  4. รศ.ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขต             กรรมการ

  5. นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์                 กรรมการ

  6. นายสมคิด ด้วงเงิน                              กรรมการ

  7. นายบัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ                กรรมการ

  8. นางสาวอรุณี ศรีโต                              กรรมการ

  9. นางระกาวิน ลีชนะวาณิชพันธ์               เหรัญญิก