กรรมการมูลนิธิฯ

กรรมการมูลนิธิฯ

 1. ศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี                        ประธานกรรมการ

 2. นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง                        รองประธานกรรมการ

 3. รศ.ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขต             กรรมการ

 4. นายสมคิด ด้วงเงิน                              กรรมการ

 5. นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ                กรรมการ

 6. นายชฤทธิ์  มีสิทธิ์                                กรรมการ

 7. นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์                 กรรมการ

 8. รศ.บัวรัตน์  ศรีนิล                                กรรมการ

 9. นายมานพ แก้วผกา                              กรรมการ

 10. นางระกาวิน ลีชนะวาณิชพันธ์               กรรมการและเหรัญญิก

 11. ดร.บุญสม น้ำสมบูรณ์                         กรรมการและเลขาธิการ