ภาคีความร่วมมือ

มูลนิธิฯ มีการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานหลายแห่ง ในระดับประเทศ ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณะสุขหลายแห่ง  รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ อาทิ เช่น ILO, UN Women, IOM และFES

 ในระดับสากล มูลนิธิฯ เป็นสมาชิกของ Homenet Southeast Asia (ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา) นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของ Women Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบและนักวิชาการด้านแรงงานจากมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่ง