ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

1.ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลของแรงงานนอกระบบต่อสาธารณะ

2.สร้างเสริมศักยภาพของแรงงานนอกระบบ ในด้านการรวมกลุ่มและการประกอบอาชีพ

3.เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการสังคม และมาตรฐานแรงงาน แก่แรงงานนอกระบบ

4.รณรงค์ให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองสิทธิของแรงงานนอกระบบ