ประวัติความเป็นมา

ในปี 2535-2539  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organizations) ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้ทำการผลิตที่บ้าน (Social Protection for Home-Based Workers)  ส่งผลให้ผู้ทำการผลิตที่บ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน(Homeworkers) ผู้ผลิตเพื่อขาย(Own Account Workers)  และแรงงานนอกระบบกลุ่มอื่นๆ โดยเป็นที่รู้จักกันในนาม “เครือข่ายแรงงานนอกระบบ หรือ Homenet Thailand”

ในปี 2540 องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายได้ร่วมกันก่อตั้งเป็น“ศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน”เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ และศึกษาวิจัยประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ รวมทั้งรณรงค์ให้เกิดการผลักดันกฎหมายและนโยบายคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบ และต่อมาในปี 2546 ศูนย์ฯได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามกฎหมาย ภายใต้ชื่อ “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (มรอ.)”  และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Foundation for Labor and Employment Promotion” อย่างไรก็ดี สังคมทั่วไปก็ยังคุ้นเคยกับมูลนิธิฯในนามของ “Homenet Thailand”

ต่อมาในปี 2556 ส่วนของผู้ทำการผลิตที่บ้านและแรงงานนอกระบบกลุ่มอื่น ๆ ได้ร่วมกันจดทะเบียนเป็น สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) หรือ Homenet Thailand Association อย่า งไรก็ดีสังคมทั่วไปรวมเรียกสมาคมฯและมูลนิธิฯว่า Homenet Thailand