วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  • รวมกลุ่มและพัฒนาความเข็มแข็งขององค์กรแรงงานนอกระบบ

  • พัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่แรงงานนอกระบบ

  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม

  • รณรงค์ให้เกิดการคุ้มครองทางกฎหมาย และนโยบาย แก่แรงงานนอกระบบ แก่แรงงานนอกระบบ