อบรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (C-BED)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น (JILAF) , สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดอบรมเรื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (Community-Based Enterprise Development – C-BED) ที่ร้านอาหารบ้านลุงซุน เอกชัย 64/2 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากกลุ่มแรงงานสมานฉันท์ จำนวน  25 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำการตลาดเพิ่มขึ้น                 

อบรม “การสื่อสารสาธารณะ”

   เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคมที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง “การสื่อสารสาธารณะ” ขึ้น ณ อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้นำแรงงานนอกระบบจากหลากหลายอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมประมาณ 20 คน<<<อ่านต่อด้านใน

การจ้างลูกจ้างข้ามชาติทำงานบ้าน ภายใต้พระราชกำหนดฉบับใหม่

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดสัมมนา “การจ้างลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติอย่างถูกต้อง ภายใต้ พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน และเสนอแนะความคิดเห็น โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติ ภาคประชาสังคม และนายจ้างจำนวน 30 คน ในการสัมมนาครั้งนี้ นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม