เวทีนโยบายสาธารณะ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเวทีนโยบายสาธารณะ “การพัฒนาอาชีพแรงงานนอกระบบ” โดยได้เชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานได้มีการเปิดตัว HomeNetThailand Brand จาก 20 กลุ่มผู้ผลิต  และยังมีการเปิดตัวเสื้อยืดของ NO CHAIN ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับสากลของสหกรณ์ผู้ผลิตเสื้อยืดที่รณรงค์ให้เกิดการซื้อตรงโดยไม่ผ่านรคนกลาง โดยไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งมีกลุ่มสมานฉันท์เป็นองค์กรร่วมก่อตั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  (Social Solidarity Economy : SSE and Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมี โดย Dr.Denison Janyasooria  ผู้ประสานงานเครือข่ายเศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์เอเชีย เป็นวิทยากรในการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของสมาชิกภายใต้ แบรนด์โฮมเนท

ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์แรงงานนอกระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานปี 2560

10 กันยายน 2560 ณ สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์แรงงานนอกระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานปี 2560 และปรึกษาหารือเรื่องการประชุมประจำปีสมาชิกสมาพันธ์ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

8-9  กันยายน 2560 ณ โรงแรมเสนาเพลส ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)  วันแรกที่ประชุมได้พูดถึงความคืบหน้า พรบ.ผู้รับงานไปทำที่บ้าน  การประกันสังคมมาตรา 40  นโยบายทุนอุดหนุนเด็กแรกเกิด แผนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบระดับชาติ 2560-2564 ตลาดกลางของโฮมเนทแบรนด์ และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละภาค  ในวันที่สองเป็นการนำเสนอความคืบการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง และการจัดทำรายงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายแรงงานนอกระบบกรุงเทพฯ

4 กันยายน 2560 ณ ศาลาชุมชนประดิษฐ์โทรการ ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายแรงงานนอกระบบกรุงเทพฯ  ประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือประเด็นเป้าหมายและตัวชีวัดในการทำงานปี 2560-2562

ผู้นำเทศบาลและผู้นำแรงงานนอกระบบดูงาน SEWA อินเดีย

18-24 มีนาคม 2017 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และโครงการ Focal City ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิร๊อคกี้ เฟลเลอร์ ได้นำตัวแทนจากเทศบาล 8 แห่ง อันประกอบด้วยนายกเทศมนตรีนครสงขลา