ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์แรงงานนอกระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานปี 2560

10 กันยายน 2560 ณ สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์แรงงานนอกระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานปี 2560 และปรึกษาหารือเรื่องการประชุมประจำปีสมาชิกสมาพันธ์ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2561