ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  (Social Solidarity Economy : SSE and Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมี โดย Dr.Denison Janyasooria  ผู้ประสานงานเครือข่ายเศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์เอเชีย เป็นวิทยากรในการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของสมาชิกภายใต้ แบรนด์โฮมเนท