ASEAN ยอมรับ “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers”

ASEAN ยอมรับ “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers”

จากการประชุมเวทีแรงงานข้ามชาติอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเพื่อบรรลุการสร้างงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างทำงานบ้านของ ประเทศสมาชิกอาเซียน “Towards Achieving Decent Work for Domestic Workers in ASEAN.” ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันในการยอมรับว่า “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers” ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง ให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานและสวัสดิการสังคมแก่แรงงานเหล่านี้ พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับลูกจ้างข้ามชาติทำงานบ้านรัฐต้องจัดการอบรมความรู้ที่จำเป็นก่อนเคลื่อนย้ายแรงงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดการอบรมให้นายจ้างที่ต้องการรับลูกจ้างข้ามชาติเข้ามาทำงานในบ้าน