25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้าน
25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
เริ่มตั้งแต่วันนี้ และทุกๆ วัน ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย
ไม่กระทำความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้านทุกรูปแบบ
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสภาพการจ้างงาน