4 กันยายน 2561 จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2561