งานวันแรงงานข้ามชาติสากล

18  ธันวาคม 2560   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ  และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้ร่วมกับ  เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group-MWG) จัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากล  ในงานมีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมของเด็ก ๆ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ  การเสวนาหัวข้อ สิทธิมนุษยชนกับบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ยุค 4.0  และ การรายงานสถานการณ์เด่นเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในรอบปี 2017  ที่ผ่านมา   ซึ่ง 1 ในสถานการณ์เด่น คือ การที่ที่ประชุมอาเชี่ยนด้านแรงงานข้ามชาติ ( Asean Forum on Migrant Labour) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ 25 -26  ตุลาคม  2560   มีข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมร่วมกันในประเด็นลูกจ้างทำงานบ้าน มีสาระสำคัญได้แก่ 

  • ยอมรับว่าลูกจ้างทำงานบ้านเป็นแรงงาน และส่งเสริมให้นายจ้างมีการปฏิบัติที่ดีในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน 
  • ขจัดอุปสรรคในการที่ลูกจ้างทำงานบ้านจะเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม
  • สนับสนุนการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 189 
  • ส่งเสริมการใช้สัญญาจ้างงานมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
  • ขยายประกันสังคมและประกันสุขภาพสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน
  • ลดขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเข้าเมือง และควบคุมบริษัทจัดหางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ส่งเสริมการมีสิทธิมีเสียงของแรงงานข้ามชาติผ่าน เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ องค์กรแรงงาน และองค์กรภาคประชาสังคม

 

คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่า  ในการประชุมปีหน้า  ประเทศไทยจะรายงานผลการปฎิบัติตามข้อตกลงให้ที่ประชุมทราบว่าอย่างไร