ขอเชิญชวนนักวิชาการ นิสิต-นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจประเด็นสาธารณะของเมืองเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม “จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย: ร่วมกันคิดสู่แนวปฎิบัติ”


ขอเชิญชวนนักวิชาการ นิสิต-นักศึกษา ประชาทั่วไปที่สนใจประเด็นสาธารณะของเมืองเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม
“จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย: ร่วมกันคิดสู่แนวปฎิบัติ”
ห้องประชุมคุณนวลนาฏ อมาตยกุล ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
—————————————————————————–
ในงานพบกับ การเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย: ร่วมกันคิดสู่แนวปฎิบัติ” โดย
รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณ พูนทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
คุณ อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณ ณัฏฐ์ดนัย กุลธัชยศนันต์ ผู้ค้าแผงลอยสีลม
คุณ ปวีณา สาดเเละ ผู้ค้าแผงลอยอ่อนนุช 70
.
ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร. นฤมล นิราทร โครงการดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พร้อมร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สู่การสร้างแนวฎิบัติร่วมกัน ในการจัดการและแก้ปัญหา หาบเร่แผงลอยอย่างยั่งยืน