มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดอบรมเรื่องทักษะการรณรงค์ให้แก่ผู้นำแรงงานนอกระบบ 8 เมือง

วันที่18-20 กันยายน 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดอบรมเรื่องทักษะการรณรงค์ให้แก่ผู้นำแรงงานนอกระบบ 8 เมือง คือ เชียงราย พะเยา ขอนแก่น มหาสารคาม กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสงคราม และ สงขลา ในโครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ที่ำด้รับการสนับสนุนจาดสหภาพยุโรป วิทยากรที่มาแลกเปลี่ยนประสพการณ์ในการรณรงค์ คือ คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตวุฒิสมาชิก คุณสาวิทย์ แก้วหวาน และ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ จากมูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI) ขอบคุณเทศบาลนครนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม ตลาดถนนคนเดินทวาราวดี และชมรมช่างแต่งผมเสริมสวยจ.นครปฐม

4 ก.ย.2561 สมาชิกเครือข่ายหาบเร่แผงลอยไทย รวมตัวเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมมนตรี ทบทวนนโยบายจัดระเบียบทางเท้า

วันที่ 4 ก.ย.2561 สมาชิกเครือข่ายหาบเร่แผงลอยไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการนำของนายเรวัตร ชอบธรรม ประมาณ 1,200 คน รวมตัวกันที่หน้าองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ก่อนจะเคลื่อนไปที่บริเวณด้านหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทบทวนนโยบายจัดระเบียบทางเท้า ทั้งนี้เครือข่ายฯ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทบทวนนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย โดยขอให้รัฐบาลและ กทม. ยกเลิกนโยบายนี้ และคืนพื้นที่ค้าขายให้กับกลุ่มหาบเร่แผงลอย และขอให้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมพัฒนามาตรการการจัดระเบียบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เครือข่ายผู้ค้าริมทางเท้า กลุ่มผู้บริโภค นักวิชาการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในระยะยาว ขอให้รัฐบาลและ กทม. พิจารณาออกกฎหมายเรื่องการค้าริมทางเท้าต่อไป หลังจากการประชุมหารือร่วมกันของตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.ต. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผบชน. นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และตัวแทนเครือข่ายฯ ได้ข้อสรุปดังนี้ 1. […]

4 กันยายน 2561 จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2561

25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้าน 25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เริ่มตั้งแต่วันนี้ และทุกๆ วัน ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อลูกจ้างทำงานบ้านทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสภาพการจ้างงาน  

ประชุมเรื่องศูนย์เด็กและการดูแลเด็ก

1-3 พฤศจิกา 60 ผู้นำหญิงของกลุ่มหาบเร่แผงลอย ผู้ค้าในตลาด ลูกจ้างทำงานบ้าน และผู้ผลิตที่บ้าน จากอาฟริกาใต้ กานา เปรู คอสตาริกา และไทย โดยการสนับานุนของวีโก้ เอฟอีเอส ไอแอลโอ และยูนิเซฟ ประชุมกันเรื่องศูนย์เด็กและการดูแลเด็ก สรุปว่าเป็นความจำเป็นของผู้หญิงทำงาน เป็นสิทธิ เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันทางสังคม เรียกร้องให้รัฐทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของพวกเรา อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง

ASEAN ยอมรับ “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers”

ASEAN ยอมรับ “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers” จากการประชุมเวทีแรงงานข้ามชาติอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเพื่อบรรลุการสร้างงานที่มีคุณค่าของลูกจ้างทำงานบ้านของ ประเทศสมาชิกอาเซียน “Towards Achieving Decent Work for Domestic Workers in ASEAN.” ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันในการยอมรับว่า “ลูกจ้างทำงานบ้าน-Domestic Workers” คือ “คนทำงาน-Workers” ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง ให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานและสวัสดิการสังคมแก่แรงงานเหล่านี้ พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับลูกจ้างข้ามชาติทำงานบ้านรัฐต้องจัดการอบรมความรู้ที่จำเป็นก่อนเคลื่อนย้ายแรงงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดการอบรมให้นายจ้างที่ต้องการรับลูกจ้างข้ามชาติเข้ามาทำงานในบ้าน

เข้าร่วมการประชุม “Enhancing Collective Advocacy, Action and Empowerment of Domestic Workers in Asia”

21 -24 ตุลาคม 2560 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ตัวแทนเครือข่ายลูกจ้างทำงานจากประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากประเทศในเอเชียกว่า 40 คน ได้เข้าร่วมการประชุม “Enhancing Collective Advocacy, Action and Empowerment of Domestic Workers in Asia” เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนบทเรียนในการทำงานของแต่ละประเทศ และเตรียมการจัดประชุมสมัชชาครั้งที่ 2 ของสมาชิก International Domestic Workers Federation ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2561 สิ่งที่ประทับใจผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน คือการได้พบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องที่มีจุดหมายเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างทำงานบ้านทั่วโลกให้ดีขึ้น เจอกันใหม่ ตุลาคม 2561

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1

8 ตุลาคม เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีกรรมการจากเครือข่ายแรงงานไทย 10 คน เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ 3 คน และผู้นำ 6 คน เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้ทบทวนเป้าหมายของเครือข่าย และร่วมกัน ทำแผนปฎิบัติการ 2 ปี ในแผนมีทั้งกิจกรรมการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง การรณรงค์เรื่องกฎหมายและนโยบาย การพัฒนาทักษะ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก รวมทั้งการระดมทุน จากการประชุมทำให้ทุกคนเห็นทิศทางของเครือข่ายที่ชัดเจนขึ้น จากนี้ไปก็จะเป็นการร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบประจำปี 2560

4 ตุลาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง คณะกรรมการบริหารโครงการฯประกอบด้วยผู้แทนจากมูลนิธิฯ สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ นักวิชาการแรงงาน และตัวแทนจากเมืองเป้าหมาย คือ มหาสารคาม ขอนแก่น เชียงราย พะเยา สมุทรสงคราม นครปฐม สงขลา และเขตหนองจอก กรุงเทพฯมหานคร การประชุมได้อภิปรายถึงผลลัพธ์ในการประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยราชการในท้องถิ่น และอุปสรรคในการเข้าถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบในเขตเมือง ซึ่งผู้แทนจากสหภาพยุโรปได้เสนอแนะให้โครงการบูรณาการประเด็นแรงงานกับประเด็นอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573

1 2 3 4