เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1

8 ตุลาคม เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีกรรมการจากเครือข่ายแรงงานไทย 10 คน เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ 3 คน และผู้นำ 6 คน เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้ทบทวนเป้าหมายของเครือข่าย และร่วมกัน ทำแผนปฎิบัติการ 2 ปี ในแผนมีทั้งกิจกรรมการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง การรณรงค์เรื่องกฎหมายและนโยบาย การพัฒนาทักษะ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก รวมทั้งการระดมทุน จากการประชุมทำให้ทุกคนเห็นทิศทางของเครือข่ายที่ชัดเจนขึ้น จากนี้ไปก็จะเป็นการร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบประจำปี 2560

4 ตุลาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง คณะกรรมการบริหารโครงการฯประกอบด้วยผู้แทนจากมูลนิธิฯ สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ นักวิชาการแรงงาน และตัวแทนจากเมืองเป้าหมาย คือ มหาสารคาม ขอนแก่น เชียงราย พะเยา สมุทรสงคราม นครปฐม สงขลา และเขตหนองจอก กรุงเทพฯมหานคร การประชุมได้อภิปรายถึงผลลัพธ์ในการประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยราชการในท้องถิ่น และอุปสรรคในการเข้าถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบในเขตเมือง ซึ่งผู้แทนจากสหภาพยุโรปได้เสนอแนะให้โครงการบูรณาการประเด็นแรงงานกับประเด็นอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573

เวทีนโยบายสาธารณะ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเวทีนโยบายสาธารณะ “การพัฒนาอาชีพแรงงานนอกระบบ” โดยได้เชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานได้มีการเปิดตัว HomeNetThailand Brand จาก 20 กลุ่มผู้ผลิต  และยังมีการเปิดตัวเสื้อยืดของ NO CHAIN ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับสากลของสหกรณ์ผู้ผลิตเสื้อยืดที่รณรงค์ให้เกิดการซื้อตรงโดยไม่ผ่านรคนกลาง โดยไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งมีกลุ่มสมานฉันท์เป็นองค์กรร่วมก่อตั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  (Social Solidarity Economy : SSE and Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมี โดย Dr.Denison Janyasooria  ผู้ประสานงานเครือข่ายเศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์เอเชีย เป็นวิทยากรในการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของสมาชิกภายใต้ แบรนด์โฮมเนท

ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์แรงงานนอกระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานปี 2560

10 กันยายน 2560 ณ สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์แรงงานนอกระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานปี 2560 และปรึกษาหารือเรื่องการประชุมประจำปีสมาชิกสมาพันธ์ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

8-9  กันยายน 2560 ณ โรงแรมเสนาเพลส ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)  วันแรกที่ประชุมได้พูดถึงความคืบหน้า พรบ.ผู้รับงานไปทำที่บ้าน  การประกันสังคมมาตรา 40  นโยบายทุนอุดหนุนเด็กแรกเกิด แผนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบระดับชาติ 2560-2564 ตลาดกลางของโฮมเนทแบรนด์ และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละภาค  ในวันที่สองเป็นการนำเสนอความคืบการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง และการจัดทำรายงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายแรงงานนอกระบบกรุงเทพฯ

4 กันยายน 2560 ณ ศาลาชุมชนประดิษฐ์โทรการ ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายแรงงานนอกระบบกรุงเทพฯ  ประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือประเด็นเป้าหมายและตัวชีวัดในการทำงานปี 2560-2562

ผู้นำเทศบาลและผู้นำแรงงานนอกระบบดูงาน SEWA อินเดีย

18-24 มีนาคม 2017 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และโครงการ Focal City ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิร๊อคกี้ เฟลเลอร์ ได้นำตัวแทนจากเทศบาล 8 แห่ง อันประกอบด้วยนายกเทศมนตรีนครสงขลา

อบรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (C-BED)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น (JILAF) , สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดอบรมเรื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (Community-Based Enterprise Development – C-BED) ที่ร้านอาหารบ้านลุงซุน เอกชัย 64/2 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากกลุ่มแรงงานสมานฉันท์ จำนวน  25 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำการตลาดเพิ่มขึ้น                 

1 2 3 4 5