มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ- HomeNet Thailand

ในปี 2535-2539  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organizations) ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้ทำการผลิตที่บ้าน (Social Protection for Home-Based Workers)  ส่งผลให้ผู้ทำการผลิตที่บ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน(Homeworkers) ผู้ผลิตเพื่อขาย(Own Account Workers)  และแรงงานนอกระบบกลุ่มอื่นๆ โดยเป็นที่รู้จักกันในนาม “เครือข่ายแรงงานนอกระบบ หรือ Homenet Thailand”  อ่านต่อ…….

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย  เครือข่ายหาบเร่-แผงลอยสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

.