(Thai) ขอเชิญชวนนักวิชาการ นิสิต-นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจประเด็นสาธารณะของเมืองเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม “จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย: ร่วมกันคิดสู่แนวปฎิบัติ”

Sorry, this entry is only available in Thai.