สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย)

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) เป็นองค์กรในระบบฐานสมาชิก(Membership Based Organization-MBO) จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อปี 2556 สมาชิกประกอบด้วยแรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี กระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน และในกรุงเทพมหานคร สมาชิกจ่ายค่าบำรุงปีละ 20 บาท ณ ปลายปี 2560 สมาคมมีสมาชิกประมาณ 5,000 คนและมีกลุ่มแรงงานนอกระบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นสมาชิกอีกประมาณ 3,000 คน

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริม พัฒนาการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 • เสริมสร้างและพัฒนาสวัสดิการให้สมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 • สนับสนุนกฏหมาย นโยบายด้านสิทธิแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ
 • ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สถานที่ติดต่อประสานงาน

 1. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ โทร. 025139242
 2. ภาคเหนือ  โทร. 081-7831876, 085-618-9944
 3. ภาคกลาง  โทร. 089-925-5962, 085-167-1616
 4. ภาคใต้     โทร. 080-542-5938, 089-655-5967
 5. ภาคอีสาน โทร. 043-321427
 6. กรุงเทพฯ โทร. 02-513-9242

กรรมการบริหาร

 1. นายมานพ  แก้วผกา          นายกสมาคม
 2. นางสาวยุพิน  เถิงจางวงศ์   อุปนายกคนที่ 1
 3. นางณีรมล  สุทธิพรรณพงศ์ อุปนายกคนที่ 2
 4. นางคำปุ่น  สาลาด            กรรมการและนายทะเบียน
 5. นางสาวปณิธิ  พลศักดิ์       กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
 6. พ.ต.อ.สมาน  อ่อนศรี        กรรมการและประชาสัมพันธ์
 7. นางสาคร  เครือวัลย์          กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 8. นางสาวนุชนภา  บำรุงนา    กรรมการและการศึกษา
 9. นางวัชลีย์  เพชบุรี            กรรมการและสวัสดิการ
 10. นายสาแระ  รีกาซอ           กรรมการและปฏิคม
 11. นางอำนวย  สุธาพจน์        กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
 12. นางฉลวย  คงสม             กรรมการและเหรัญญิก
 13. นายสมพงศ์  พะยัติ          กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
 14. นางผัดแก้ว  งามเมือง       กรรมการและเลขานุุการ
 15. นางขันแก้ว  ศรีใส            กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ