เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย

ความเป็นมา

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยผู้ที่มองเห็นปัญหาของลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมตัวกันเป็น “คณะทำงานเพื่องานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน” โดยมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ทำหน้าที่ประสานงาน ต่อมาในปี2553 คณะทำงานโดยการสนับสนุนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ผลักดันให้เกิด “เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการคุ้มครองสิทธิแรงงาน และผลประโยชน์ของลูกจ้างทำงานบ้านทุกคนในประเทศไทยเสริมสร้างความสำพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิก โดยไม่แย่งแยกเพศและเชื้อชาติ

ปัจจุบันเครือข่ายลูจกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านคนไทย (Network of Thai Domestic Workers in Thailand -NTDW) ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 350 คน และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติ (Network of migrant Domestic Workers in Thailand -NMDW) มีสมาชิกก่อตั้งประมาณ 30 คน ปัจจุบันสาชิกเพิ่มอีก 140 คน ภายในปี 2558